نسخه چاپی دانلود صوت کتاب منبع [محل این فیش]

پخش کننده صوت


مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهری، ج۲۳، ص: ۱۱۳

جزر و مد دریا را دیده‌اید و یا حداقل شنیده‌اید. دریا دائماً در حال جزر و مد است «۲»، گاهی از این طرف و گاهی از آن طرف کشیده می‌شود و دائماً خروشان است. روح انسان و به تبع آن، جامعه انسانی این حالت جزر و مدی را که در دریا هست داراست. روح انسان دائماً در حال جزر و مد است، از این طرف و آن طرف کشیده می‌شود. جامعه‌ها نیز گاهی به این طرف و آن طرف کشیده می‌شوند. البته منشأ کشیده شدن جامعه‌ها ممکن است افراد یا جریانهای دیگری باشند ولی این قضیه هست. حتی ارزشهای انسانی انسان هم همین‌طور است «۳»؛ یعنی شما افرادی را می‌بینید که واقعاً گرایششان گرایش انسانی است، اما گاهی در جهت یک گرایش از

پاورقی : (۲) می‌گویند- و از قدیم هم این مطلب را کشف کرده بودند- که جاذبه ماه بر جزر و مد دریاها تأثیر دارد. (۳) ما فعلًا به آن کششهای خاکی و حیوانی کاری نداریم.

مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهری، ج۲۳، ص: ۱۱۴

گرایشهای انسانی «مَد» پیدا می‌کنند و کشیده می‌شوند به طوری که همه ارزشهای دیگر فراموش می‌شود. اینها مثل همان آدمی می‌شوند که فقط گوش یا بینی یا دستش رشد کرده است. این یک نکته‌ای است که غالباً جامعه‌ها از راه گرایش صددرصد به باطل، به گمراهی کشیده نمی‌شوند، بلکه از افراط در یک حق به فساد کشیده می‌شوند. بسیاری از انسانها نیز از این راه به فساد کشیده می‌شوند.


کلمات کليدی : روح جامعه
منبع : فصل دوم از کتاب انسان کامل
شماره صفحه در کتاب منبع : ۳۵-۳۶
تاریخ ایراد سخنرانی : رمضان ۱۳۵۳ مسجد جاوید(تهران)

لطفاً نظر خود را بنویسید: