بدون متن


کلمات کليدی : متکلم
منبع : فصل دوم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۲۹
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

لطفاً نظر خود را بنویسید: