بسمه تعالی
عنوان فیش : انقلاب ادبی
منبع : فصل سوم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه : ۵۰
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران

بدون متن
عنوان فیش : انقلاب ادبی - شهید مطهری